Đây là chương trình đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp (Inhouse training). Nội dung chi tiết sẽ được thiết kế sau khi chúng tôi phân tích nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp.

Đội ngũ đào tạo cấp quản lý của Rồng Việt sẵn sàng làm việc với phòng nhân sự của doanh nghiệp để thiết kế những giải pháp học tập phù hợp với kế hoạch phát triển đội ngũ quản lý cấp trung hay cấp cao của doanh nghiệp.

Chúng tôi có thể tổ chức một khóa học ngắn hạn hay thiết kế một chương trình phát triển quản lý riêng cho tổ chức của doanh nghiệp.

Phương pháp của chúng tôi bao gồm:

  1. Phân tích nhu cầu đào tạo của nhiều bên liên quan

  2. Thiết kế và phát triển chương trình theo yêu cầu

  3. Quản lý hoạt động lớp học

  4. Đánh giá việc học

  5. Chương trình đánh giá 360 độ

  6. Hỗ trợ trong việc thiết kế và thực hiện chiến lược chuyển giao đào tạo

Những chương trình thiết kế riêng của chúng tôi hiện nay được các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước đón nhận. Được đánh giá là nắm bắt tốt nhu cầu của doanh nghiệp và đào tạo sát thực tiễn.

Hãy liên hệ với chúng tôi và gửi yêu cầu của quý doanh nghiệp, chúng tôi sẽ dốc toàn lực để xây dựng một chương trình phù hợp nhu cầu doanh nghiệp hoặc chúng tôi sẽ làm việc với tổ chức của quý vị để phát triển một giải pháp hiệu quả nhất.